> Početna > Novosti > STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OTVORENOG UČILIŠTA OROSLAVJE

Novosti

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OTVORENOG UČILIŠTA OROSLAVJE

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08),

 čl. 2. Zakona o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98, 109/99, 139/10) i čl. 32. Statuta Grada Oroslavja

6 (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 16/09, 13/13) Upravno vijeće Otvorenog učilišta Oroslavje donijelo

 je na sjednici održanoj 07.studenoga 2014.

 

STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OTVORENOG UČILIŠTA OROSLAVJE

 

 

Članak 1.

U Statutu Otvorenog učilišta Oroslavje u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na 

mke nženske osobe.“

 

Članak 2.

U Statutu Otvorenog učilišta Oroslavje članak 20. mijenja se i glasi:

„Upravno vijeće, pored poslova za koje je zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom

utvrđeno da ih donosi: 

- na prijedlog ravnatelja donosi Statut Učilišta uz suglasnost Osnivača, 

- na prijedlog ravnatelja donosi druge opće akte uvrđene ovim Statutom i zakonom,

- na prijedlog ravnatelja donosi program rada i razvoja Učilišta i nadzire njegovo izvršenje,

- na prijedlog ravnatelja donosi Financijski plan i Obračun  Financijskog plana,

- predlaže osnivaču promjenu djelatnosti Učilišta,

- daje prijedlog Osnivaču za imenovanje ravnatelja

- odlučuje o raspodjeli sredstava i dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti

- odlučuje o izvješćima ravnatelja o radu Učilišta,

- odlučuje o nabavci tehničkih sredstava i opreme potrebne za funkcioniranje Učilišta čija

vrijednost prelazi 10.000,00 kuna,

- odlučuje o podacima koji čine poslovnu tajnu ili se ne mogu objavljivati,

- odlučuje o pojedinačnim pravima iz radnog odnosa u drugom stupnju, u skladu sa zakonom,

- daje Osnivaču i ravnatelju Učilišta prijedloge i mišljenja o poslovanju i razvojnoj politici

Učilišta,

- obavlja kao organ upravljanja i druge poslove određene aktom o osnivanju, ovim Statutom

 i drugim općim aktima Učilišta,

- jednom godišnje izvještava Osnivača o radu i poslovanju Učilišta.“

 

Članak 3.

Članak 23. mijenja se i glasi:

„Za ravnatelja Učilišta može biti imenovana osoba koja:

- ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

društvenog ili humanističkog smjera kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu

društvenog ili humanističkog smjera sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja

 na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 

- ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.

 

Članak 4.

U članku 24. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Odlukom o imenovanju Gradsko vijeće određuje i vrijeme stupanja na mjesto ravnatelja.“

U stavku 4. ovog članka iza riječi „ponoviti“ dodaju se riječi „u roku od 30 dana“.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

 

Članak 5.

Članak 25. mijenja se i glasi:

„Ravnatelj pored poslova utvrđenih zakonom obavlja i sljedeće poslove: 

- organizira i vodi rad i poslovanje Učilišta, 

- predstavlja i zastupa Učilište, 

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove, zastupa Učilište u postupcima 

pred sudovima, upravnim i drugim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, 

- odgovoran je za zakonitost rada Učilišta, 

- sudjeluje u radu Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja,

- izvršava odluke i zaključke Upravnog vijeća, 

- obustavlja od izvršenja odluke i zaključke Upravnog vijeća Učilišta za koje ocijeni da su

protivne zakonu, ovom Statutu i drugim općim aktima Učilišta, 

- predlaže Upravnom vijeću Statut i druge opće akte te izmjene i dopune općih akata za

koje je zakonom i ovim Statutom propisano da ih donosi Upravno vijeće, 

- donosi opće akte za koje je zakonom i ovim Statutom utvrđeno da ih donosi ravnatelj, 

- predlaže Upravnom vijeću godišnji program rada Učilišta i financijski plan, te način 

raspodjele dobiti,

- podnosi Upravnom vijeću godišnje izvješće o radu Učilišta i izvješće o financijskom 

poslovanju, 

- odlučuje o nabavci tehničkih sredstava, opreme i potrošnog materijala u vrijednosti do 10.000,00 kuna, 

- izvješćuje Upravno vijeće i osnivača o poslovanju Učilišta, 

- sklapa ugovore o radu s djelatnicima Učilišta i donosi odluke iz radnog odnosa i u 

svezi s radom u prvom stupnju, 

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i općim aktima Učilišta.“

Članak 6.

Članak 30. mijenja se i glasi:

„Postupak za izbor i imenovanje novog ravnatelja Upravno vijeće dužno je započeti najkasnije

 90 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.“

Članak 7.

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Otvorenog učilišta Oroslavje stupa na

 snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Učilišta.

 

 

KLASA: 602-07/14-10/10

UR. BROJ: 2113-19-14-306

Oroslavje, 7.studenoga 2014.

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

Otvorenog Učilišta Oroslavje:

 

Nenad Mihalić


Ova Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Otvorenog učilišta Oroslavje

objavljena je na oglasnoj ploči Učilišta dana 7. studenoga 2014. i stupila je na snagu dana

15. studenoga 2014.

 

 

v.d. ravnateljice:

Mirela Bačani Đunđek

 

Radionica za odrasle “Aromaterapija - umijeće nježnog liječenja”

Koja je bila tajna Kleopatrine ljepote? Kako pomoći koži koja ne diše? Koja ulja i na koji način koristiti za njegu čitavog bića?

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OTVORENOG UČILIŠTA OROSLAVJE

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OTVORENOG UČILIŠTA OROSLAVJE

Tečaj pripreme trudnica za porod

Udruga fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja u suradnji s Otvorenim učilištem Oroslavje upisuje polaznike za još jedan tečaj pripreme trudnica za porod. Tečaj će se održati u Oroslavju u prostorijama Otvorenog učilišta Oroslavje, Milana Prpića 82 s početkom u mjesecu studenom. Svrha tečaja jest vježbanje uz stručni nadzor fizioterapeuta u svrhu pripreme tijela za trudnoću i porod kroz ciljane vježbe po mišićnim skupinama. Također polaznici tečaja savladat će tehnike disanja prilikom poroda i vježbe izgona kao i pravilno ophođenje s novorođenčetom kroz tehnike baby handlinga. Tečaj je financiran od strane KZŽ i za sve polaznike je besplatan.
Prijave za tečaj primaju se zaključno do kraja 31.10.2014. na tel 049/501-077 ili 098/9537-711 ili putem facebook stranica Udruge fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja i Otvorenog učilišta Oroslavje.
Učilište Magistra (Zagreb)
Škola tambure - Škrinjica
Banner4
Versus jezici